Warren Buffett และ Charlie Munger ตอบคำถามเรื่อง Bitcoin ในที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจำปีของบริษัท Berkshire Hathaway Buffett …