Sách Lược Đầu Tư Của W. Buffett Cuốn sách này tổng kết: + Những tinh hoa trong tư tưởng của Buffett + Chiến lược đầu tư của Buffett + Sách lược thực…