Như Guy Spier thừa nhận, bạn không thể thắng Warren Buffett trong trò chơi của chính ông (đầu tư). Nhưng bạn có thể noi theo ông. Chương cuối của quyển…