កុំសម្ភារៈនិយម-គោលការមហាសេដ្ឋី Warren Buffett , [Mr.Soum Sambath CEO Of Cam-Paint]-cpikh …