ಸ್ಟಾಕ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ನಲ್ಲಿ ದುಡ್ಡು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳದಿರಲು ಬಫೆಟ್ ಸೂತ್ರ ! Warren buffett investment strategy…