Select Page

Như Guy Spier thừa nhận, bạn không thể thắng Warren Buffett trong trò chơi của chính ông (đầu tư). Nhưng bạn có thể noi theo ông. Chương cuối của quyển…